Про районну екологічну програму "Ліси Кіровоградщини" на 2016 – 2020 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення районної ради “Про регіональну екологічну програму “Ліси Кіровоградщини” на 2016 – 2020 роки” обумовлено:
необхідністю врахування основних напрямів та завдань Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 27 березня 2015 року № 716) та Плану заходів на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787);
відсутністю Державної цільової програми “Ліси України”, яка б передбачала заходи, направлені на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, забезпечення розвитку лісової, рекреаційної та туристичної інфраструктури, здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням районних еколого-економічних та соціальних особливостей, охорони та захисту лісу та їх фінансування.
Районна програма має надзвичайну актуальність в умовах сьогоднішнього економічного стану країни, коли неспроможність більшості населення придбати енергоресурси в необхідній кількості, штовхає громадян на скоєння незаконних рубок як у лісових масивах так і в полезахисних лісових смугах.
Іншим чинником є пожежонебезпечним період, впродовж якого утримується пожежонебезпечна ситуація в лісах, що потребує підвищеної готовності державних лісогосподарських підприємств до нештатних ситуацій та додаткові витрати на паливно-мастильні матеріали, техніку, засоби пожежогасіння тощо.
Ліси на території області здебільшого віднесені до категорії захисних і виконують ґрунтозахисні, водоохоронні та інші захисні функції, в зв’язку з чим лісорозведення завжди було пріоритетним напрямком розвитку лісового господарства області
Крім того, ратифікований Україною 4 лютого 2004 року Кіотський протокол, як один із засобів стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети, передбачає не тільки сприяння поширенню раціональних методів ведення лісового господарства, а й лісовідновлення та лісорозведення на стабільній основі.
Таким чином, заходи зі створення нових лісів відповідають політиці держави у забезпеченні екологічної безпеки громадян та сприяють стабілізації соціально-економічних питань шляхом збереження існуючих та створення нових робочих місць, забезпечення соціального захисту працівників лісової галузі області.
Проект рішення розроблений відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 30 Лісового кодексу України та спрямований на реалізацію заходів з посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону та захист лісів.
 

  1. Мета і завдання прийняття рішення

           Метою даного проекту рішення є визначення основних напрямків збалансованого розвитку лісового господарства в області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, забезпечення розвитку лісової, рекреаційної та туристичної інфраструктури, здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, охорони та захисту лісу.
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2 і спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов району, природного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.
Виконання Програми дасть змогу створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості, поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції, зменшити загрозу деградації земель, забезпечити соціальний захист працівників галузі.

  1. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Предметом правового регулювання є суспільні відносини у галузі лісового законодавства, реалізація державної політики у галузі лісового господарства, які потребують впорядкування шляхом видання уповноваженим органом – обласною радою правового акту для задоволення інтересів суспільства в галузі лісового господарства області.
Проект рішення містить перелік заходів та орієнтовний обсяг та джерела фінансування, необхідні для виконання Програми, а також очікувані результати її виконання.
 

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

          Підставою для розроблення даного проекту рішення є:
частина 2 статті 143 Конституції України, відповідно до якої районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку району та контролюють їх виконання; затверджують районні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції;
пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з яким до компетенції районних рад віднесено затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
пункт 1 частини 1 статті 30 Лісового кодексу України, відповідно до якого районні ради у межах своїх повноважень на відповідній території забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;
пункт 2 частини 1 статті 30 Лісового кодексу України, відповідно до якого районні ради у межах своїх повноважень на відповідній території забезпечують виконання загальнодержавних і державних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і затверджують місцеві програми з цих питань.
Враховуючи, що попередня районна програма “Ліси Кіровоградщини” та затверджені нею заходи, розраховані на період 2010 – 2015 років, рішення обласної ради від 12 травня 2010 року “Про обласну програму “Ліси Кіровоградщини” на 2010-2015 роки” підлягає визнанню таким, що втратило чинність. положення статі 30 Лісового кодексу України,
 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

 
Фінансування пропонується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища), районного, місцевих бюджетів, інших джерел (власних коштів підприємств, установ, організацій лісового господарства, інших коштів не заборонених законодавством).

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність, створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості області, забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства, забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, зменшити загрозу деградації земель.
 
IMG_0001(2)